|
Main Authors Stanovov V.V
Stanovov V.V

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

Krasnoyarsk, Russian Federation

Stanovov V.V

Stanovov V.V. --- Cand. Sc. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Higher Mathematics, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology (Imeni gazety Krasnoyarskiy rabochiy prospekt 31, Krasnoyarsk, 660037 Russian Federation).

All articles by this author