|
Main Authors Zenkov I.V.
Zenkov I.V.

SibFU; Krasnoyarsk Branch of FRC ICT

Krasnoyarsk, Russian Federation

Zenkov I.V.

Zenkov I.V. --- Dr. Sc. (Eng.), Assoc. Professor, Professor, Department of Ecology and Environmental Management, SibFU (Svobodnyi prospekt 79, Krasnoyarsk, 660041 Russian Federation); Leading Researcher, Krasnoyarsk Branch of FRC ICT (Mira prospekt 53, Krasnoyarsk, 660049 Russian Federation).

All articles by this author