|
Main Authors Yarkov K.V.
Yarkov K.V.

Krasnoyarsk Institute of Railway Transport branch of the ISTU

Krasnoyarsk, Russian Federation

Yarkov K.V.

Yarkov K.V. --- Post-Graduate Student, Department of Personnel Management, Krasnoyarsk Institute of Railway Transport branch of the ISTU (Lado Ketskhoveli ul. 89, Krasnoyarsk, 660028 Russian Federation).

All articles by this author