|
Main Authors Perevozchikov K.K.
Perevozchikov K.K.

Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Izhevsk, Russian Federation

Perevozchikov K.K.

Perevozchikov K.K. --- Applicant, Department of Mechatronic Systems, Kalashnikov Izhevsk State Technical University (Studencheskaya ul. 7, Izhevsk, 426069 Russian Federation).

All articles by this author