|
Main Authors Trutnev G.A.
Trutnev G.A.

Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Izhevsk, Russian Federation

Trutnev G.A.

Trutnev G.A. --- Applicant, Department of Mechatronic Systems, Kalashnikov Izhevsk State Technical University (Studencheskaya ul. 7, Izhevsk, 426069 Russian Federation).

All articles by this author