|

Algorithm for Innovative Development Management of a Project-Oriented Organization

Авторы: Omelchenko I.N., Lyakhovich D.G., Dobryakova K.V. Опубликовано: 17.02.2019
Опубликовано в выпуске: #1(124)/2019  
DOI: 10.18698/0236-3933-2019-1-129-134

 
Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление | Рубрика: Управление в организационных системах  
Ключевые слова: project-oriented organization, innovative development, strategy, innovative project, management process, method, algorithm

The purpose of the article is to develop an algorithm for innovative development management of project-oriented organization, which will ensure the coordination of organization's innovative strategies and the plans for its project and operational activities. The main content of the research is the analysis of Russian and foreign scientists and experts publications in the field of innovation, innovative development management and project management. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the presented algorithm in the project-oriented organization in the market conditions, what will improve the efficiency of using its existing resources. The article is addressed to specialists in the field of management theory and practice in social and economic systems

Литература

[1] Andreychikov A.V., Andreychikova O.N. Sistemnyy analiz i sintez strategicheskikh resheniy v innovatike. Osnovy strategicheskogo innovatsionnogo menedzhmenta i marketinga [System analysis and synthesis of strategic decisions in innovative. Basics of strategic innovation management and marketing]. Moscow, KD Librokom Publ., 2013.

[2] Klochkov V.V. Upravlenie innovatsionnym razvitiem naukoemkoy promyshlennosti: modeli i resheniya [Management of innovative development of high-tech industry: models and solutions]. Moscow, ICS RAS Publ., 2010.

[3] Badalova A.G., Eleneva Yu.Ya., Shebarov A.I. Innovative development of industrial production: structuring of business administration methodology. Vestnik MGTU STANKIN [Vestnik MSTU STANKIN], 2010, no. 4 (12), pp. 158–163 (in Russ.).

[4] Tukkel I.L., ed. Metody i instrumenty upravleniya innovatsionnym razvitiem promyshlennykh predpriyatiy [Methods and tools for managing innovative development of industrial enterprises]. St. Petersburg, BKhV-Peterburg Publ., 2013.

[5] Baklanova Yu.O. Upravlenie portfelem proektov razvitiya organizatsii [Management of the organizations development projects portfolio]. Kirov, MTsNIP Publ., 2013.

[6] Ivashchenko A.A. Prikladnye modeli upravleniya innovatsionnym razvitiem firmy [Applied models of management of innovative development of the company]. Moscow, Egves Publ., 2007.

[7] Firulev O.V., Erygin Yu.V. Method for organizing innovative projects into a portfolio within the framework of integrated corporative structure innovation development program. UEkS, 2017, no. 6 (100) (in Russ.). Available at: http://uecs.ru/makroekonomika/item/4456-2017-06-19-08-28-11

[8] Darenkov M.Yu. Shaping of project-oriented organizations in Russian conditions. Vestnik PAGS [The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration], 2009, no. 1 (18), pp. 165–170 (in Russ.).

[9] Dobrova E.D., Badalova A.G., Petrova I.A. Features of the project-oriented management of high-technology enterprises. MIR (Modernizatsija. Innovatcii. Razvitie) [MIR (Modernization. Innovation. Research)], 2016, vol. 7, no. 4, pp. 35–40 (in Russ.). DOI: 10.18184/2079-4665.2016.7.4.35.40

[10] Titov S.A. Project and project management in the high-tech industries of the modern economy. Cloud of Science, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 155–176 (in Russ.). Available at: https://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CloudOfScience01010155.pdf

[11] Anisimov S.N., Lyakhovich D.G., Sidorov V.V. Algorithm for planning organization and management of manufacturing plant innovative development. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie [Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building], 2007, no. 12, pp. 61–70 (in Russ.).

[12] Anisimov S.N., Lyakhovich D.G., Sidorov V.V. Organization functional model of management of manufacturing plant innovative development. Ekonomika i proizvodstvo, 2007, no. 4, pp. 22–26 (in Russ.).

[13] Bea F.X., Scheurer S., Hesselmann S. Projektmanagement. Konstanz, München, UVK Verlagsgesellschaft mbH, 2011.

[14] Omelchenko I.N., Lyakhovich D.G. Organizational and functional model of managing a portfolio of innovative projects of a high-tech enterprise. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics], 2008, no. 5 (64), pp. 201–206 (in Russ.).

[15] Dobryakova K.V., Lyakhovich D.G. [Evaluation of the effectiveness and efficiency of innovative projects in a project-oriented organization]. Sb. dokl. XI vseros. konf. molod. uchen. i spets. Budushchee mashinostroeniya Rossii [Proc. XI Russ. conf. of young scientists and specialists Future of machine building in Russia]. Moscow, BMSTU Publ., 2018, pp. 790–791 (in Russ.).

[16] Lyakhovich D.G. [Formation of a portfolio of innovative projects in a project-oriented organization]. Mater. 18 vseros. simp. Strategicheskoe planirovanie i razvitie predpriyatiy [Proc. 18th Russ. symp. Strategic planning and development of business]. Moscow, CEMI RAS Publ., 2017, pp. 299–301 (in Russ.).